Gin & Tonic – Restaurang N.E.O.

Gin & Tonic

Beefeater gin, tonic, gurka